Konversacia rondo ĉiuvendrede en Parizo


Programo de la sezono, temaro :

6 Oktobro 2023 : Aktualaĵoj.
13 Oktobro 2023 : Aktualaĵoj.
20 Oktobro 2023 : Aktualaĵoj.

27 Oktobro 2023 : Aktualaĵoj. Ni temos pri la diversaj aktualaj okaz/int/ont/aĵoj, kaj en Francio, kaj en la mondo, kaj en via vivo mem...

3 Novembro 2023 : Centrejo internacia pri la franca lingvo (Cité internationale de la langue française) en Villers-Cotterêts. La Ŝtat-prezidento Makrono ĵus inaŭguris tiun kulturan centrejon-muzeon en la loko kie en 1539 la reĝo Francisko I-a ordonis ke la franca lingvo anstataŭigu la latinan en ĉiuj oficialaj aktoj, juĝoj, kontraktoj. Ekde ĉi-tiam la franca lingvo komencis (tre malrapide) estiĝi la komuna lingvo de la francaj provincoj, en kiuj ĝis la XX-a jarcento estis ĉefe parolataj regionaj lingvoj kaj dialektoj. Jen registraĵo el la nacia radio, kiu prezentas (franclingve) diversajn aspektojn de tiu evento : https://www.sat-amikaro.org/IMG/mp3/villers-cotterets.mp3. Ĉu baldaŭ okazos simila solenaĵo kaj samaj reagoj favoraj/malfavoraj rilate al nia Lingvo Internacia Esperanto ?... Ligilo al la AFRAV Association FRancophonie AVenir : https://www.francophonie-avenir.com/fr/Point-d-infos/686-Macron-CHOOSE-Villers-Cotterets kiu oponas kontraŭ forlaso de la franca lingvo en francaj kaj eŭropaj oficialaĵoj. ... (Venis 10 ĉeestintoj : oni rimarkis : ke en 1539 neniu vortaro nek gramatikaro difinis la francan lingvon ; ke tiu reĝa decido ŝajnas ĉefe oponi kontraŭ la lingvo de la Eklezio, la latina ; ke la nuntempa reĝimo estas tre favora al uzo de la "globish"-lingvo, foje eĉ opone kontraŭ la franca.)

10 Novembro 2023 : La unua mondmilito, E-o kaj E-istoj. Legeblas : Antaŭ unu jarcento https://www.sat-amikaro.org/nos-editions-2104?lang=fr. À lire : La propagande allemande par l’Esperanto pendant la guerre 1914-1918, Camille Aymonier (1922) https://arkivo.esperanto-france.org/divers/aymonier/prop1418.htm Aŭskulti pri la sama temo : Radio Libertaire En Esperanto, 17h30-19h : https://radio-libertaire.org/agenda/. Pri la 2-a mondmilito : https://mondmilito.hypotheses.org/

17 Novembro 2023 : Prezenti iun verkon. Ĉiu recenzu/resumu iun libron aŭ filmon aŭ ekspozicion aŭ spektaklon, kiun li/ŝi ŝatis aŭ malŝatis. Instigu la aliajn por legi/spekti/viziti unu aŭ du de vi ŝatataj kulturaĵoj. Ni konkurencu la faman radioprogramon La Masko kaj la Plumo (Le Masque et la Plume) !

24 Novembro 2023 : Historio de SAT & SAT-Amikaro. Kial, kiam, kiel estis fondita SAT, kaj poste SAT-Amikaro ? de kiuj ? Ĉu vi konas la pasintan vivon de nia asocio SAT-Amikaro ? Ĉu la opono inter SAT-Amikaro kaj Union Française pour l’Espéranto (Esperanto-France), kaj mondskale inter SAT kaj UEA, sencis, kaj sencas plu ? Kiel specifa estas la filozofio de SAT-anismo ? Kaj, kutimas tiel, okaze de tiu parolrondo ni ankaŭ sat-igos niajn buŝojn... alportu manĝaĵojn & trinkaĵojn !

1 Decembro 2023 : Historio de SAT & SAT-Amikaro. Ni daŭrigos tiun temon, verdire tre vivan. Je la antaŭa Vendredo, Sylvie prezentis la fondon de SAT-Amikaro (fondita ĉar SAT mem ne celas propagandi E-on), kaj ŝi rakontis kkajn memoraĵojn, pri kkaj tradiciaj okazoj (bankedo, kongreso, Nemurso), pri kkaj elstaraj membroj (Bartelmes), pri la pens- kaj viv-maniero de SAT-anoj (ili naskas malmutajn infanojn, pro timo vidi ilin perei en baldaŭa milito), k.a. trajtoj/anekdotoj... Preparu demandojn al Sylvie, kaj mem preparu rakonti viajn memoraĵojn...!

8 Decembro 2023 : Ĉu utilas planti arbarojn en urboj ? Izabel prezentos al ni la eksperimenton en Villiers sur Orge https://app.boomforest.org/fr/plantations/villiers-sur-orge-v2-2023 organizata proksime de ŝia hejmo fare de la asocio Boomforest laŭ la método Myawaki https://app.boomforest.org/fr/pages/miyawaki_method.

15 Decembro 2023 : Kromaj inform-rimedoj. Ĉu vi fidas/malfidas al oficialaj inform-medioj, enlandaj/eksterlandaj, al privataj pres-grupoj, al alternativaj kanaloj, al personaj blogoj ? Kie vi trovas informojn fidindajn ? Ĉu vi-mem foje agas informante aliulojn ? Ĉu en E-ujo troveblas specifaj informoj ? Prelegetos por ni Melono.
Jen la ligiloj al ĉiuj informservoj pri kiuj priparolis Melono :
Disclose : https://disclose.ngo/fr/
Le Media : https://www.lemediatv.fr/
Blast : https://www.blast-info.fr/
Off investigation : https://www.off-investigation.fr/
StreetPress : https://www.streetpress.com/
Reflets.Info : https://reflets.info
Reporterre : https://reporterre.net/
QG Media : https://qg.media/
Basta ! : https://basta.media/
Pure Politique : https://purepolitique.fr/videos-pure-politique/
Le canard réfractaire (youtube) :
https://www.youtube.com/channel/UCWGsN59FON3vOtXCozQPsZQ
Index.ngo : https://www.index.ngo
bondyblog : https://www.bondyblog.fr/
Mediapart : https://www.mediapart.fr/
TV Libertés : https://tvl.fr

17 Decembro 2023 : Zam-Festo 2023. NIA TRADICIA ZAM-FESTO OKAZOS JE DIMANĈO 17 DECEMBRO EN NIA PARIZA SIDEJO : — 10a15 - Rendevuo en la sidejo por viziti la mur-pentraĵojn de nia kvartalo kun Eriko kiu ĉiĉeronos, se la vetero permesas. — 11a30 - Aperitivo en la sidejo. — 12a15 - Tagmanĝo ĉe la apuda restoracio « La Ĉifonistoj » (Les Chiffonniers)
Bonvolu nepre anonci vian partoprenon al Elizabet’ (06-82-86-98-56) antaŭ la 14a de Decembro por ke ŝi rezervu la tablojn. — ĉ. la 14a ĝis la vespero ĉe nia sidejo : nia kutima renkontado amikeca... legadoj, rakontoj, kunkantadoj, blagoj… kaj KiPop dancoj se vi pretas... akompanataj de la gitaro de Elizabet, kun kafo, teo kaj kun viaj laŭvole alportitaj dolĉaĵoj kaj trinkaĵoj... Spekti la filmeton de la evento : Zam-Festo 2023 por eta ekrano, Zam-Festo 2023.

22 Decembro 2023 : Ni ĉeestu kunkune sen alia kialo ol la plezuro festumi je nia lasta "babilrondo" de 2023 !

5 Januaro 2024 : Kio okazis en 2023 ? Kiuj estas la novaj vortoj en la franclingvaj vortaroj de 2024 ?
Jen novaj franclingvaj vortoj : "greenwashing", "écoanxiété", "complosphère", "mégabassine", "réensauvagement", "disquette" (flatterie lourdingue), "instagrammable", "nasse, nasser" (encerclement policier), "métavers", "multivers", "mégenré", "avoir un crush", "ghoster", "être en PLS", "babka" (brioche), "nutriscore", "parkour", "fureteur", kaj aliaj plej utilaj vortoj !
Jen niaj du tradiciaj temoj okaze de la unua parolrondo je nova jaro...
kun "reĝo-kuko" !

12 Januaro 2024 : Omaĝo al nia amiko Robert Molimard, kiu forlasis nin antaŭ 3 jaroj. Profesoro Molimard, tabakologo, dediĉis sian tutan vivon por studi science la risortojn kiuj instigas homojn fumi, kaj por helpi ilin ĉesi fumadon. La prelego de Eriko celas resumi lian libron : "La Fumado — Ĉu vi deziras malfumadi ?" Dum la prelego, malvualiĝos la "sekreta armilo" de Roberto, kiu utilu al ĉiuj kiuj volas ĉesigi dependecon je fumado, alkoholo... La temo estu ankaŭ interesa pli ĝenerale, ĉar ĝi rilatas al funkciado de nia cerbo, kaj povas doni ŝlosilojn al kiuj volas kompreni pli bone sin mem, kaj la aliulojn. Ĉu vi konas "Tutmonda Asocio De Esperantistaj Nefumantoj" : TADEN kaj ties organon "Puraj pulmoj" ? Ni temos ankaŭ pri Spinozismo, pri la vivo en Aŭvernjaj vilaĝoj antaŭ 100 jaroj, kaj, espereble, iu alportos bonegan sekalo-panon ĵus bakitan de si mem, kiel alportis Roberto kiam li venis ĉe nian parolrondon !
https://eo.wikipedia.org/wiki/Robert_Molimard

19 Januaro 2024 : Esperanto, traduko inteligenta, inteligento aŭtomata...
— « Panjo, kiam mi estos granda, mi fabrikos lingvon, por ke la homoj, ili vivu en la paco... »
— « Ja, Laĉjo, sed pensu pri pli seriozaj projektoj por cia vivo, ĉar Granda Aligatoro Frato Artefarita Menso jam scias, pensas kaj parolas pli bone ol ci... »
Ni temos, malpli pri teĥnikaj aspektoj, ol pri psikologiaj kaj sociaj konsekvencoj de artefaritaj intelektoj en la kampo de interhomaj rilatoj.

26 Januaro 2024 : Propagandi Esperanton kaj SAT-ideojn. Propagandi pro Esperanto, tio estas pro 2 celoj : 1) la lingvo, 2) la interna ideo ; ĉu ni preferu iun, aŭ ambaŭ ? Ĉu propagandi al iuj homoj, specife ? al kiuj ? ĉu ni evitu iujn homojn ? Kiel propagandi, per kiuj metodoj kaj propagandiloj ? kiujn propagandilojn kaj kondutojn eviti ? Ĉu utilas uzi komercajn metodojn (al kiu klientoj, vendi kion) ? aŭ lasi hazardon efiki, kaj daŭrigi la konversacion ?

2 Februaro 2024 : Morti dece. Morti ne estas la malo de vivi ; vivo-fino postulas vivon ioman ankoraŭ ; kiel travivi, kiel organizi sian finan vivo-tempon ? Ĉu vi konis homojn, kiuj mortis en trankvilo ? Eviti suferojn al si (kaj al siaj parencoj/amikoj kiuj suferas pro vidado de agonio), ĉu tio ne estas la rolo de medicino ? Aŭ inverse, ĉu suferi (fizike, psikologie) estas esenco de la homa kondiĉo ? Ĉu memvolita eŭtanazio estas formo de krimo ? Ĉu leĝo devu kontroli tiun intiman aferon ? Ĉu religio ? Ĉu scienco ? Kia estas nia libereco pri tiu afero ? Ĉu "transhomismo - transhumanismo" alportas modernajn respondojn ? aŭ tio estas maniero malparoli pri la senco de la vivo ?

9 Februaro 2024 : Niaj parolrondoj : ĉu gravaj, utilaj...? Antaŭ kelke da tagoj, iu konata E-isto skribis al iu alia : Mi volis diri, ke mi ĉiam rimarkas, ke la temoj de la babilrondo de SAT-Amikaro estas ĉiam valoraj por pensi kaj pripensi, ekzemple, ĉi foje "morti dece". Mi esperas, ke tiel daŭros dum longa tempo. Mi bedaŭras, ke mi ne iam kreis liston de ĉiuj temoj dum la jaroj, ĉar kiel kursgvidanto, mi kredas, ke kelkaj el tiaj diskuto-kernoj estas oportunaj por altnivelaj kursoj de Esperanto, por altnivelaj kunvenoj. Estus bele se iu ekster Parizo rekonus tiun longdaŭran laboron. Ankaŭ ĝi certe meritas artikolojn, ne nur ene de Esperantujo, sed ekstere. Kial ekstere ? Ĉar tio estas novaĵo : homoj uzas Esperanton, facila lingvo, por paroli pri plej profundaj, humanaj temoj. Ni do temu profunde pri ni/si/ri/oni-mem...

16 Februaro 2024 : La Spito / Le Mépris, filmo de Jean-Luc Godard, kun subteksto en Esperanto.

La Spito, anoncfilmeto
Anoncfilmeto de La Spito / Le Mépris, filmo de Jean-Luc Godard, 1963, kun subteksto en Esperanto.
Du-minuta sceno el "La Spito"
Du-minuta sceno de "La Spito" / "Le Mépris", filmo de Jean-Luc Godard, 1963, kun subteksto en Esperanto.

En 1963 Jean-Luc Godard en Romo kaj Kaprio filmis "Le Mépris", surbaze de romano de Alberto Moravia "Il Disprezzo". Ties ĉefa rolo estas ludita de Brigitte Bardot, ĉi-tiam "la plej fotata virino en la mondo". Tiu famega filmo rakontas pli ol amrilato kiu ŝanceliĝas ; estas pentritaj sentimentoj kiuj interefikas, influoj de realo, de imago, destino, bezono, deziro, volo, kredo, trompo, memtrompo... Vi venu, vi spektu, vi estu venkita !

23 Februaro 2024 : Socialaj klasoj.
Ĉu sociala klaso efikas kiel raso, nacieco, religio ? Ĉu tio estas materia aŭ kultura situacio ? Ĉu klasoj ekzistis en prahistorio ? ĉu ili devenas de Ŝtato ? Ĉu la vorto "klasbatalo" (mis)utilas en komunisma propagando, ĉe sennaciistoj ? Ĉu klasoj/kastoj ekzistas sendepende de (mal)elitoj ? ĉu ekzistas klasoj enviindaj ? Kio estas "transklasismo" ? ĉu vi konas iun kiu ŝanĝis/eksiĝis de klaso ? ĉu facile ? sukcese ? Ĉu Esperantujo estas el aparta klaso/raso de homoj ? [6 ĉeestintoj ; interalie, ni rigardis interesajn mapojn de francaj urboj kun ilia ĉirkaŭaĵo : Parizo, Liono, Grenoblo, Marseijlo, Bordozo, kie fajne videblas la dispartigo/ariĝo de socialaj klasoj.]

1a de Marto 2024 : Ĉiuj ajn temoj, aktualaj aŭ ne. (Neniu specifa temo, ĉiuj bonvenaj kaj libere priparoleblaj.)

8a de Marto 2024 : Kiel oni taksas Esperanton ? Ne temas pri propagando, sed pri la diversaj variaj rigardoj al Esperanto, de ekster Esperantujo : Kion oni opinias pri tiu lingvo, ties filozofio, ties uzantoj kaj propagandistoj ? Kaj reciproke : kiel ni, E-istoj, taksas la ne-E-istojn ? aŭ taksas nin mem ?... 10 ĉeestintoj ; ni rimarkis tion : antaŭ jardekoj, oni interesiĝis pri E-o pro ties interna ideo, sed nuntempe la lingvistika aspekto ŝajnas allogi pli forte la E-emulojn.

15a de Marto 2024 : Videaj prigardiloj en niaj vivoj. Inter Homo kaj Teĥniko : kiu kontrolas la alian ? kiu mastros la alian ? Nia epoko estiĝas pli kaj pli Orvela(Orwell) ĉar modelo por la tujaj jaroj estas legebla en "1984", kun aldono de artefarita intelekto en la kameraoj... Ĉu tiuj aŭtomataj kameraoj estas nova formo de ĉion-vidanta kaj ĉion-pova dio ? Ĉu tiuj homoj estos nova formo de ĉion-obeanta brutaro ? Ĉu atento, rigardo, kompreno estas aĵoj kiuj estas nun migrantaj de la homoj al io alia ? Kiel rezisti kaj ekzisti ? ĉu per moderna formo de inteligento ?

22a de Marto 2024 : La aktualaĵoj kiuj neniam "frontartikolas". Oni ofte plendas ke ĵurnalistoj mispraktikas sian metion, ke ili maskas aŭ manipulas la veron, ke ili atentigas pri malgravaĵoj... Ĉi-vespere ni kvazaŭ redaktu alternativan ĵurnalon, per krom-informoj kiujn vi taksas gravaj, per sciigindaĵoj kiujn vi trovis... vi diru kiel !

5a de Aprilo 2024 : Ĉiuj ajn temoj, aktualaj aŭ ne. (Neniu specifa temo, ĉiuj bonvenaj kaj libere priparoleblaj.)

12a de Aprilo 2024 : Iom pri la insulo Kubo. Ĉu vi vizitis Kubon ? deziras viziti ? Eĉ se ne, diru vian opinion, alportu cigarojn kaj sunon, kaj ni preparos la estont-semajnan renkonton, kiu detale temos pri tiu viva insulo.

19a de Aprilo 2024 : Ĉion pri vivanta Kubo, kun Kubano. Kamarado kaj amiko el Kubo, kiu vizitas Parizon, babilos kun parizaj geesperantistoj pri kubaj kaj aliaj temoj per demandoj kaj respondoj.

3a de Majo 2024 : Libera interparolado, sen fiksita temo.

10a de Majo 2024 : Libera interparolado, sen fiksita temo. Inter aferoj, ni parolos pri la morgaua kontraufaŝisma manifestacio : ĉu vi intencas ĉeesti ?

17a de Majo 2024 : pri la filmo "Malbono ne ekzistas", de Ryûsuke Hamaguchi. Krom pri tiu freŝa filmo, kiun vi estas petata spekti viaflanke, ni ankaŭ temos pri aliaj filmoj aŭ pli ĝenerale pri verkoj kiuj similas kaj rilatas je la eterna duelo "Bono/Malbono" kaj pri Naturo.


24a de Majo 2024 : Libera interparolado, sen fiksita temo.

- - - - - - - - - - - - - - -

Planitaj temoj, kies datoj ne estas deciditaj :

Iri en « Les Petites Cantines » (asocio kiu loĝas proksime), tie prepari manĝaĵon kun ili, kaj paroli pri Esperanto.

Neologismoj en Esperanto.

Permakulturo (prelegeto de Bertrano).

Artefarita inteligenteco.

Klimata chanĝiĝo.

Edukado kaj pedagogio.

La demandaro de Bruno Latour : « Imagi la barilajn gestojn kontaŭ la reveno al la antaŭa kriza (koncerne kovidmalsano) produktado. » Li proponas 6 demandojn pri kiuj cerbumi.

Temaro de la antaŭaj parolrondoj, ekde Septembro 2014 :
https://www.sat-amikaro.org/pasintaj-temoj-de-parolrondoj


Du ebloj por partopreni en la babilrondo :
(1) SE VI NE HAVAS MIKROFONON,
eblos konektitiĝi sen komputilo al la diskuto per ordinara telefono :
1) Telefoni al 01 84 88 64 78 (kostas kiel enfranca alvoko), iu voĉo petos (anglalingve) kodon.
2) Tajpi la PIN-kodon de la diskuto Satamtam : 20 31 34 45 15 # (ne forgesi aldoni la "#").
(2) SE VI HAVAS MIKROFONON,
konektiĝu al Satamtam por rondumi virtuale !
Satamtam : https://meet.jit.si/satamtam
Bonvolu konekti nur mikrofonon, ne kameraon, kaj indiki vian (krom)nomon sekvatan de via urbo.

ĈĜĤĴŜŬĉĝĥĵŝŭ