Accueil | Contacts SAT-Amikaro chez wikipedia SAT-Amikaro chez Ipernity SAT-Amikaro chez Facebook SAT-Amikaro chez Facebook fil rss

  eo |   fr |

Associations internationales


Associations généralistes

Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT)
L’Association Mondiale Anationale SAT est la plus importante organisation mondiale de travailleurs espérantistes et la deuxième plus grande association mondiale dont l’espéranto est la langue de travail. C’est une association qui a pour but de faciliter les contacts au-delà des barrières linguistiques et nationales entre les hommes qui luttent pour un monde sans exploitation, de classe ou de quelque nature que ce soit.
SAT regroupe des individus généralement orientés à gauche, appartenant à toutes les tendances politiques, qui trouvent leur unité dans l’action collective. De plus, SAT est d’après son nom, anationale, c’est à dire que la nation ou l’État auquel ses adhérents appartiennent n’a aucune importance, et l’association n’a pas de filiales nationales. Elle collabore toutefois au niveau national avec les dites Associations Espérantistes de Travailleurs (Laboristaj Esperanto-Asocioj ou LEA-oj en espéranto), qui informent au sujet de l’espéranto et prennent en charge son enseignement au niveau des différents territoires linguistiques.

SAT Eldona Fako Kooperativa (SAT-EFK)
Coopérative d’édition de SAT

Universala Esperanto Asocio (UEA)
L’Association Universelle d’Espéranto est la plus importante association internationale consacrée à l’espéranto et a des membres dans 113 pays.
Elle vise non seulement à propager l’espéranto, mais également à susciter les débats sur le problème linguistique mondial et à rappeler l’importance de l’égalité entre les langues.

Associations similaires à SAT Amikaro

SAT en Hispanio (SATeH)
SAT en Espagne est l’équivalent de SAT-Amikaro pour les régions hispanophones.

Libera Esperanto-Asocio por germanlingvaj teritorioj (LEA/G)
L’Association Libre d’Espéranto pour les régions germanophones est l’équivalent de SAT-Amikaro pour les régions germanophones.

Sveda Laborista Esperanto-Asocio (SLEA)
L’Association Espérantiste Suédoise de Travailleurs est l’équivalent de SAT-Amikaro pour les régions suédophones.

Popola Rusia Esperanto-Movado (PREM)
Le Mouvement Populaire Russe d’Espéranto est l’équivalent de SAT-Amikaro pour les régions russophones.

SAT En Britio, brita Laborista Esperanto-Asocio (SATEB)
SAT En Grande-Bretagne, Association Espérantiste Britannique de Travailleurs est l’équivalent de SAT-Amikaro pour les régions anglophones.

ARCI Esperanto
Association similaire à SAT-Amikaro pour les régions italophones.

Progresema Esperanto-Forumo
Equivalent de SAT-Amikaro pour les régions néerlandophones.

Associations thématiques

Asocio de Verduloj Esperantistaj (AVE)
L’Association des Verts Espérantistes regroupe des espérantistes militant pour l’écologie politique.

Ligo de Samseksamaj Geesperantistoj (LSG)
L’Association Internationale des Gays et Lesbiennes Espérantistes rassemble des espérantistes gays, lesbiennes, bisexuel(le)s et transexuel(le)s.

Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI)
La Ligue Internationale des Enseignants de l’Espéranto est la principale association regroupant des esprantistes qui enseignent l’espéranto.

Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO)
L’Organisation mondiale des jeunes espérantophones est la section jeunesse (pour les moins de 30 ans) de UEA. Elle a pour but de promouvoir la compréhension internationale au moyen de rencontres, programmes éducatifs et l’utilisation de la langue internationale Espéranto.

EUROKKA
Association ayant pour but de développer et propager, dans et hors du mouvement espérantiste, la culture musicale espéranto ainsi que les artistes et groupes chantant en espéranto.

Fractions de SAT

Komunista Frakcio
Fraction de SAT regroupant les membres se réclamant du communisme.

Liberecana Frakcio
Fraction de SAT regroupant les membres se réclamant de l’anarchisme.

Liberpensula Frakcio
Fraction de SAT regroupant les membres se réclamant de la libre-pensée.

Sennaciisma Frakcio
Fraction de SAT regroupant les membres se réclamant de l’anationalisme.

Ĉielarka Frakcio
Fraction de SAT regroupant les membres se réclamant des diversités sexuelles.


Internaciaj asocioj


Ĝeneralaj asocioj

Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT)
SAT estas la plej grava tutmonda organizaĵo de laboristaj esperantistoj. Ĝi estas asocio, kiu celas faciligi la translingvajn kaj transnaciajn rilatojn inter tiuj homoj, kiuj luktas por mondo sen klasa nek alitipa ekspluatado.
SAT grupigas homojn ĝenerale kun maldekstraj opinioj, el ĉiuj ideologiaj tendencoj, kiuj trovas en komuna agado sian unuon. Krome, SAT estas, laŭ sia nomo, sennacieca, tio estas, tute ne gravas la nacio nek ŝtato al kiu ĝiaj anoj apartenas, kaj la asocio ne havas naciajn filiojn. Ĝi tamen kunlaboras je nacia nivelo kun la t.n. Laboristaj Esperanto-Asocioj (LEAoj), kiuj informas pri Esperanto kaj zorgas pri ĝia instruado sur diversaj lingvoteritorioj.

SAT Eldona Fako Kooperativa (SAT-EFK)
SAT-EFK celas faciligi la plenumon de la statutaj taskoj de SAT per eldono de kleriga materialo, pretigita kadre de kolektiva laboro kaj kun laŭeble kohera eldonpolitiko, ankaŭ kolektive difinita.

Universala Esperanto Asocio (UEA)
UEA estas la plej granda internacia organizaĵo por la parolantoj de Esperanto kaj havas membrojn en 117 landoj.
Ĝi laboras ne nur por disvastigi Esperanton sed ankaŭ por veki diskuton pri la monda lingvoproblemo kaj atentigi pri la neceso de egaleco inter lingvoj.

Asocioj kiel SAT-Amikaro

SAT en Hispanio (SATeH)
Asocio kiel SAT-Amikaro en hispanlingvaj mondpartoj.

Libera Esperanto-Asocio por germanlingvaj teritorioj (LEA/G)
Asocio kiel SAT-Amikaro en germanlingvaj mondpartoj.

Sveda Laborista Esperanto-Asocio (SLEA)
Asocio kiel SAT-Amikaro en svedlingvaj mondpartoj.

Popola Rusia Esperanto-Movado (PREM)
Asocio kiel SAT-Amikaro en ruslingvaj mondpartoj.

SAT En Britio, brita Laborista Esperanto-Asocio (SATEB)
Asocio kiel SAT-Amikaro en angllingvaj mondpartoj.

ARCI Esperanto
Asocio kiel al SAT-Amikaro en itallingvaj mondpartoj.

Progresema Esperanto-Forumo
Asocio kiel SAT-Amikaro en la nederlandlingvaj mondpartoj.

Fakaj asocioj

Asocio de Verduloj Esperantistaj (AVE)
Asocio de esperantistoj kiuj subtenas politikan ekologion.

Ligo de Samseksamaj Geesperantistoj (LSG)
Organizo por gejaj, ambaŭseksemaj kaj transgenraj geviroj.

Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI)
Ĝi estas la ĉefa kolektiĝejo por instruistoj kaj edukistoj de Esperanto.

Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO)
Sekcio de UEA por junaj esperantistoj (30-jaraĝa kaj malpli), kiu popularigas internacian kompreniĝon per renkontiĝoj, edukaj programoj kaj uzo de internacia lingvo, Esperanto.

EUROKKA
La celo de EUROKKA estas disvolvi kaj disvastigi en la Esperanto-movadon sed ankaŭ ekster ĝi Esperanto-muzikan kulturon, la muzikbandojn kaj artistojn kiuj kantas Esperante.

SAT-Frakcioj

Komunista Frakcio
Komunista Frakcio referencas al la instruoj de Marks kaj aliaj pensuloj de la laborista movado. Ĝi konsideras pri la lecionoj de la historio kaj kontribuas sur sia tereno kaj per siaj rimedoj al la agado kaj bataloj de sia klas- kaj partifratoj.

Liberecana Frakcio
Liberecana Frakcio konsistas el SAT membroj, de la sama politika filozofio aŭ tendenco kiuj sin definis kiel anarkiistoj, liberecanoj, anarki-sindikatistoj, anarki-komunistoj, ktp.

Liberpensula Frakcio
En Liberpensula Frakcio, oni diskutas pri ĉiuj problemoj, ne nur tion, kio koncernas ateismon, religiojn, sed oni tuŝas la mondajn problemojn.

Sennaciisma Frakcio
Sennaciisma Frakcio konsistas el SAT membroj, kiuj sin definis kiel sennaciistoj.

Ĉielarka Frakcio
Ĉielarko estas grupo de progresemaj homoj, SAT-anoj kaj ne SAT-anoj, kiuj estas samseksemaj, ambaŭseksemaj, transseksemaj, transvestemaj, plurseksemaj, tutseksemaj, senseksemaj, kapricseksemaj, kaj homoj kiuj subtenas seks- diversecon kaj liberigon.Voir la liste des articles
de la même rubrique


 
SAT-Amikaro - 132-134, Boulevard Vincent-Auriol - 75013 Paris - 09.53.50.99.58
A propos de ce site | Espace rédacteurs