Jam de longe, la konvalon oni kultivas en la nanta regiono…